SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p

 

 1. AVTORSKE PRAVICE:

1.1. Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.ninapremk.com, vključno s fotografijami je last NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p. oziroma fotografinje Nine Premk in je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje in objavljanje teh del v komercialne ali privatne namene je prepovedana in se bo kazensko in odškodninsko preganjalo po slovenski in mednarodni zakonodaji.

1.2. . Objava fotografij s strani naročnika, na kakršnekoli način ali v kateremkoli javnem mediju (tiskani mediji, javni prostori, spletne vsebine, socialna omrežja, ipd.) je dovoljenja le z omembo avtorja NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p..

 1. DOGOVOR ZA FOTOGRAFIRANJE:

2.1. Dogovor glede fotografiranja lahko poteka preko navedenih kontaktov: Facebook sporočil, Instagram sporočil, preko e-maila, spletnega obrazca, preko telefona ali osebno. Termin se določi glede na časovno razpoložljivost. Z rezervacijo potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani in ste seznanjen s ponudbo oziroma cenikom.

2.2. Med družinskim fotografiranjem in fotografiranjem otrok želimo zagotoviti varnost vašega novorojenčka, malčka ali družine. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za varnost svojih/-ega otrok/-a. Staršem je dovoljeno sodelovanje pri fotografiranju in pomoč fotografom, če je to želja stranke.

 1. CENIK, PLAČILO ODPOVEDI IN IZREDNI DOGODKI

3.1. Cenik objavljen na spletni strani www.ninapremk.com  velja od 01.01.2020 dalje. Cene so obračunane po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.ninapremk.com.  Cene veljajo na dan rezervacije terminov za fotografiranje ali ob nakupu darilnega bona za določeno fotografirane. Razen ob plačilu 100% avansa, takrat velja cena na dan plačila. Cene se lahko kadarkoli  spremenijo, brez predhodnega obvestila. Cene ne vsebujejo DDV, saj podjetje ni DDV zavezanec. Za opravljeno storitev naročnik prejme račun, ki ga mora poravnati v 8 dneh oz. na valuto navedeno na računu. Dokler račun ni plačan naročnik ne more prejeti fotografij. Poslujemo izključno negotovinsko. Plačila so možna samo z nakazilom na TRR podjetja navedenem na računu.

3.2. V primeru individualne ponudbe, specifikacijo in končno ceno dostavimo stranki po elektronski pošti.

3.3. Ob rezervaciji termina poroke se poravna akontacija v višini 30 %, s katero si zagotovite termin fotografiranja. Ob rezervaciji drugih vrst fotografiranja akontacija znaša 50 %. Odpoved termina s strani naročnika je možna le zaradi dokazane bolezni ali drugih nepredvidljivih dogodkov (smrt, smrt v družini, prometna ali druga zdravstveno hujša nesreča, zapleti v nosečnosti) in ob predložitvi ustreznega dokazila. V kolikor zaradi odpovedi nastanejo stroški pri fotografu jih mora poravnati naročnik. Termin se lahko odpove največ 24ur pred fotografiranjem.  Akontacija se zaradi odpovedi fotografiranja s strani naročnika ne vrača.

 1. DOSTAVA KONČNIH IZDELKOV:

4.1. Fotografije so dostavljene v zasebni spletni galeriji, na elektronski naslov naročnika. Produkti so dostavljeni osebno ali po pošti, glede na dogovor s stranko. Rok za dobavo in izročitev je variabilen. Znan je pred izvedbo fotografiranja, in se individualno uskladi z naročnikom. Za fotografiranje družin, portretov, nosečnic je rok 14 dni. Za fotografiranje porok je rok 4 do 5 tednov. Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni fotograf ne odgovarja.

4.2. Rok za dobavo fotoknjig in ostalih tiskanih izdelkov je odvisen od datuma naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja. Za roke povezane z dobavo fotoknjig NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p. ne odgovarja.

4.3. Za prekoračitev dogovorjenih rokov distribucije fotografij v primeru nepredvidljivih dogodkov fotograf ne odgovarja.

 1. PISNA SOGLASJA

5.1. Z oddajo naročila, plačilom avansa ali podpisom pogodbe o sodelovanju, se strinjate, da ste v celoti prebrali in razumeli opise produktov, kot so navedeni na spletni strani in v ceniku, ter izjavljate da se strinjate s Splošnimi pogoji sodelovanja ter Pogoji varovanja osebnih podatkov.

 1. NEIZVRŠITEV NAROČILA:

6.1. Fotograf si pridržuje pravico, da datum fotografiranja prestavi zaradi bolezni, slabega vremena ali drugih nepredvidljivih dogodkov ter višje sile. V tem primer do naročnika nima nobenih obveznosti. V primeru poročnega fotografiranja se fotograf zaveže, da bo storil vse v njegovi moči, da bo stranki zagotovil primerljivega izvajalca storitev za primerljivo ceno. V primeru, da mu to ne uspe, za to ne prevzema nobene odgovornosti. V primeru slabe vremenske napovedi, ki ni primerno za fotografiranje lahko fotograf odpove termin fotografiranja vsaj 3 ure pred dogovorjenim terminom.

6.2.V primeru nenamernega ali namernega poškodovanja ali uničenja fotografove opreme, ki jo povzroči naročnik ali gost na dan fotografiranja, je le-ta dolžan nadomestiti vso uničeno opremo po cenah, ki veljajo na trgu za uničen izdelek. Če se krivca za zlonameren nastanek škode ne najde, je škodo dolžan poravnati naročnik.

6.3. Če je fotograf zaradi vmešavanja gostov (motenja med delom ali nastavljanja pred objektivom) izpustil določen trenutek, fotograf za to ne odgovarja. Fotograf ne odgovarja za ne ujete trenutke, ki lahko izvirajo tudi z drugih razlogov.

 1. ARHIV ORIGINALOV:

7.1. NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p. zagotavlja hrambo fotografij v arhivu 3 mesece po opravljeni storitvi. Glede na neznano življenjsko dobo digitalnih nosilcev podatkov priporočamo dodatno arhiviranje digitalnih fotografij pri naročniku ali tisk fotografij. Ne odgovarjamo za izgubo podatkov.

7.2. Po distribuciji fotografij na USB-ključek in po prejetju fotografij je naročnik sam odgovoren za fotografije in njihovo hrambo. Fotograf bo originale zadržal še naslednjih 3 mesece po pošiljanju fotografij, a ne odgovarja za vašo izgubo ali morebitno uničenje USB-ključka.

7.3. Fotograf vam v primeru izgube fotografij lahko ponovno posreduje spletno galerijo, v kolikor je še na voljo, vendar pa se tovrstna storitev doplača 50 EUR.

 1. NESOGLASJE:

8.1. Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vse spore, ki bi nastali iz njunega naročniškega razmerja, sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

 1. SLOG OBDELAVE IN IZBOR FOTOGRAFIJ

9.1. Pritožbe na izgled končnega izdelka niso možne. Vsaka fotografija je rezultat trenutnega umetniškega navdiha fotografa. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je predmet umetniškega navdiha fotografa, zato reklamacije niso možne. RAW ali neobdelanih datotek ne izdajamo, saj se ne smatrajo za dokončan izdelek. Dodatna obdelava se plača posebej (15€/fotografijo oz. odvisno od želja naročnika). Slog obdelave fotografije je lahko različen med naročniki, saj je odvisen od okolja, vremena in oseb. Fotograf samostojno izbere določeno število fotografij (glede na izbrani paket fotografiranja), ki jih bo prejel naročnik. V primeru dodatnih fotografij na željo naročnika se le-te doplačajo. Cena za vsako dodatno fotografijo znaša 10€. Za izdelavo fotoknjige naročnik sam izbere določeno število fotografij.

 1. UPORABA FOTOGRAFIJ S STRANI FOTOGRAFA

11.1. Vse fotografije so last podjetja NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p.. Fotografije, na katerih so prepoznavni ljudje, se uporabljajo za objavo na družbenih omrežjih, na spletni strani ali za druge promocijske namene, z dovoljenjem naročnika. Le-to potrdi s podpisom na posebnem obrazcu. Za otroke, mlajše od 18. let starosti, to dovoljenje lahko podpišejo starši.

10.2. Fotograf si pridržuje pravico, da so na fotografiranju prisotni fotografi asistenti, v kolikor oceni, da je to potrebno.

 1. PODALJŠANJE DELOVNEGA RAZMERJA – FOTOGRAFIRANJE POROK

11.1     Fotograf se zavezuje, da na dan fotografiranja poroke fotografira do vnaprej določene ure, katero določita naročnik in fotograf v dogovoru. Vsaka nadaljnja ura dela fotografa doplača 80€/uro.

 1. POPUSTI:

12.1 Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno paketnega fotografiranja in ne za ostale storitve. (prevoz, fotografije, darilne bone in dodatna naročila, razen ob določenih akcijah).

 1. DARILNI BONI:

13.1. Darilni bon se lahko koristi v 6 mesecih od dneva nakupa. Menjava bona za gotovino ni možna. Darilni bon velja za paket z vsebino, kakršno je paket imel na datum nakupa darilnega bona, razen pri vrednostnem darilnem bonu, ki se lahko koristi za vse storitve pri NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p.. Naročnik darilnega bona odloči ali bo pri nakupu plačal tudi prevoz do določenega kraja. Če potnih stroškov ne doplača se fotografiranje na podlagi darilnega bona izvede do 30 km od sedeža podjetja – Kranj. Lahko pa imetnik darilnega bona v tem primeru doplača potne stroške do drugega kraja.

 1. PREVOZ:

14.1. Potni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku za vsak kilometer oddaljenosti iz sedeža podjetja: Kranj. Vsak kilometer se zaračuna z 0,37 EUR.

Pri paketih poročne fotografije je kilometrina vključena v končno ponudbo.

 1. POGOJI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

15.1. Upravljavec osebnih podatkov je NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p., ki mu naročnik s posredovanjem osebnih podatkov in soglašanjem s Splošnimi pogoji in Pogoji varovanja osebnih podatkov, z zavezo, da posreduje prave podatke o sebi, lahko posreduje naslednje osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, rojstni datum, naslov, e-naslov, spol, telefon.

15.2. Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke na različnih pravnih podlagah, za namene in za določen čas hrambe, vse skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, več v Pogojih varovanja osebnih podatkov.

15.3. Posameznik ima pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja tudi pravico do dostopa do osebnega podatka, popravka osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do ne avtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, zato lahko pišete na e-naslov info@ninapremk.com ali nam vaše želje zaupate po navadni pošti na naslov NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p., Likozarjeva ulica 25, 4000 Kranj,, pripis za DPO.

15.4. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@ninapremk.com ali NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p., Likozarjeva ulica 25, 4000 Kranj, pripis za DPO, če se posamezniku zastavijo dodatna vprašanja ali ni zadovoljen z odzivom in bi želel uveljavljati svoje pravice.

15.5. V primeru, da posameznik ni zadovoljen z obdelavo podatkov pri upravljavcu ali z odzivom upravljavca na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV IN POGOJEV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

16.1. Ti Splošni pogoji in Pogoji varovanja osebnih podatkov stopijo v veljavo 16.11.2019 ter so dostopni na spletni strani  www.ninapremk.com.

17.2. Spremembe teh Splošnih pogojev in Pogojev varovanja osebnih podatkov sprejme NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p. enostransko ter o spremembi obvesti preko objave na svoji spletni strani wwww.ninapremk.com.

 

 

 

 

 

POGOJI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 1. Uvod

Skladno z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z dnem 25.5.2018 in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov je tudi NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p  poskrbela za skladnost poslovanja ter ga uskladila na normativni in izvedbeni ravni.

Uskladitev s predpisi s področja varstva osebnih podatkov zajema predvsem zagotavljanje zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov, ki se kaže tudi z zagotavljanjem uresničevanja pravic posameznikov kot so dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost ter ugovor obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, z možnostjo pritožbe nadzornemu organu.

Za morebitna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na e-naslov: info@ninapremk.com.

 1. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p, ki mu polnoletni naročnik s posredovanjem osebnih podatkov in soglašanjem s Splošnimi pogoji in Pogoji varovanja osebnih podatkov, z zavezo, da posreduje prave podatke o sebi, lahko posreduje naslednje osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, rojstni datum, naslov, e-naslov, spol, telefon in številko bančnega računa.

Uporabniki spletnega mesta www.ninapremk.com imajo na voljo možnost oddaje povpraševanja preko kontaktnega obrazca. Le-to je mogoče samo ob strinjanju s politiko zasebnosti– obvestilom o varovanju osebnih podatkov, ki je objavljeno na spletni strani. Pri poslanem direktnem povpraševanju na e-naslov vas prav tako seznanimo s politiko zasebnosti – obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Na dan fotografiranja oziroma tekom dogovarjanj, vsaka stranka dobi v podpis Pogodbo o sodelovanju, kjer stranke same označijo strinjanje z obdelavo osebnih podatkov z namenom posredovanja fotografskih izdelkov. Pogodba vsebuje tudi izjavo o strinjanju za objavo fotografij: na spletni strani, na družabnih omrežjih in drugih promocijskih namenih (za katere bi se izkazala priložnost prikazovanja portfolia NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p., v prihodnosti). Ob dovoljenju se na računalniku podjetja shranjujejo izbrane fotografije po izbiri avtorja fotografij.

 1. Pravna podlaga, nameni, rok hrambe, ustrezna ravnanja

Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov:

 • na pogodbeni podlagi skladno s Splošnimi pogoji za namene celotne izvedbe fotografiranja, skladno z zakonsko predpisanimi roki in roki, ko se lahko sodno uveljavljajo pravice iz naslova pravnih poslov;
 • na zakonski podlagi za namene izdaje računov (Zakon o DDV) na podlagi vašega naročila ter za namene reševanja reklamacij na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov ter morebitnih drugih pravnih zahtevkih, skladno z zakonsko predpisanimi roki za uveljavljanje pravic;
 • na zakonski podlagi (Zakon o elektronskih komunikacijah, 158 čl.), za namene obveščanja po e-pošti, vse do preklica;
 • na podlagi privolitve, za namene obveščanja po e-pošti, vse do preklica;

 

Osebni podatki, ki jih upravljavec zbira na podlagi zgoraj navedenih namenov in za dovoljeno obdobje hrambe ali do preklica, bodo shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 1. Obdelava s tretjimi osebami

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (npr. za dostavo izdelkov (skladišče, dostavna služba), za plačilo naročila (npr. banke), zunanje računovodske službe) itd., s katerimi je upravljavec sklenili dogovor o obdelavi osebnih podatkov samo za namene, ki so opredeljeni v Pogojih varovanja osebnih podatkov, s katerimi ima NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

 1. Pravice posameznikov

Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi pravico do dostopa do osebnega podatka, popravka osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, kjer slednje lahko uveljavlja na e-naslovu: info@ninapremk.com ali svoje želje zaupa po navadni pošti na naslov NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p., Likozarjeva ulica 25, 4000 Kranj, pripis za DPO.

 1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@ninapremk.com ali NP fotografija in oblikovanje, Nina Premk s.p., Likozarjeva ulica 25, 4000 Kranj, pripis za DPO, če se posamezniku zastavijo dodatna vprašanja ali ni zadovoljen z odzivom in bi želel uveljavljati svoje pravice.

 1. Pravica do pritožbe

V primeru, da posameznik ni zadovoljen z obdelavo podatkov pri upravljavcu ali z odzivom upravljavca na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.

 1. Veljavnost in sprememba pravil

Pogoji varovanja osebnih podatkov so veljavni od 16.11.2019 in so dostopni na povezavi: https://www.ninapremk.com/ ter se lahko spreminjajo skladno s spremembo predpisov in najboljšimi praksami.

 

 

TYPE AND HIT ENTER